polityka bezpieczeństwa

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie)

W związku z powyższym , uprzejmie informujemy , że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą , zgodnie z art.6 Rozporządzenia  ust.1 pkt. a , b , c , oraz f w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane

Państwa dane pozyskaliśmy :

1. bezpośrednio od Państwa ,

2. od podmiotu , który zawarł z AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz ,

3. od partnera /podmiotu trzeciego współpracującego z AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA , który udostępnił państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Administrator Państwa danych

Administratorem Państwa danych jest AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA z siedzibą w (00-849) Warszawie przy ul. Pereca 2 m. 1323, NIP 5271082716 , Regon 012996585 , tel.  226545112 , e-mail : agor@agor.com.pl

Cel przetwarzania danych , podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA

Państwa dane są przetwarzane w celu :

1. zawarcia i wykonania umowy /umów łączących Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO) ,

2. w celu wykonania umowy zawartej z AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA na Państwa rzecz jako osoby trzeciej ( art.393 Kodeksu cywilnego) , gdy stroną umowy jest inny podmiot ,

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA , np. wystawienia faktury

4. ustalenia , dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami , związanymi z zawartą z Państwem umową /umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych –ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit.f RODO)

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następującej kategorii

1. Upoważnione na podstawie obowiązującego prawa ( zwłaszcza sądy i organy państwowe)

2. biura informacji gospodarczej

3. pośredniczące w zawieraniu umów

4. świadczące usługi

z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek

drukarskie i archiwizacyjne

informatyczne

płatnicze

księgowo-finansowe

audytorskie i kontrolne

prawne i windykacyjne

nabywcy wierzytelności

Okres przechowywania danych

1. W celu zawarcia i realizacji umowy dane będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji

2. W celu przedstawienia oferty usług własnych będą przechowywane do jednego miesiąca od rozstrzygnięcie przetargu

3. w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług własnych oraz abyśmy mogli tworzyć statystki , zestawienia i analizy na potrzeby własne , w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo do :

1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych , ich sprostowania  (poprawiania , uzupełniania) , ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

2. przenoszenia danych osobowych , które Państwo nam dostarczyliście do innego administratora

3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować sięz Uniwap Sp. z o.o. , dane kontaktowe wskazane wyżej.

4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

5. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych usług Uniwap. Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich nie podania

W zakresie , w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Uniwap. Sp. z o.o. , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy . Podanie danych ma charakter dobrowolny , lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne , nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ( np. profilowaniu) , które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Pliki Cookies

Portal www.uniwap.pl (http://www.uniwap.pl/) wykorzystuje pliki Cookies. Pliki te są zbierane wyłącznie w celu dostosowania sprzedaży do poszczególnych produktów , indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów .Pliki Cookiem są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych . Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies , lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Uniwap Sp. z o.o.

AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych , związanych z administracją serwerami . Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA informuje także Klientów , że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej , która uniemożliwia przechowywanie plików na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies  mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę  , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej , programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA informuje także Klientów , że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej , która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików Cookiem w trakcie świadczenia usługi.

AGOR ANDRZEJ GODŁOŻA jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań , aby zapewnić wszelkie środki fizycznej , technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym , czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem , wykorzystaniem , czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami